TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI

 • ÜRÜN TESTLERİ
 • İMAJ ARAŞTIRMALARI
 • FİYAT ARAŞTIRMALARI
 • PAZAR TAKİP ARAŞTIRMALARI
 • İSİM, AMBALAJ TESTLERİ
 • KULLANIM ARAŞTIRMALARI
 • TAKİP ARAŞTIRMALARI
 • TUTUM VE ALIŞKANLIK ARAŞTIRMALARI

REKLAM ARAŞTIRMALARI

 • YAYIN ÖNCESİ REKLAM TESTİ
 • İZLEYİCİ PROFİLİ ARAŞTIRMALARI
 • PROMOSYON ETKİ TESTİ
 • PRE-TEST, POST-TEST
 • REKLAM KAVRAMA ve REAKSİYON TESTİ

OMNIBUS ARAŞTIRMALAR

FİRMA ARAŞTIRMALARI

 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 • ŞİRKET ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ
 • MÜŞTERİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI
 • ŞİRKETLERİN İMAJ ARAŞTIRMASI

DATABASE ARAŞTIRMALAR

KAMUOYU YOKLAMALARI

SELAS Piyasa Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen Tüketici Araştırmaları, tüketicilerin ürün veya hizmetlere karşı tutumlarını, algılama biçimlerini ve ürünlerin tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına olan etkisini saptamak
amacıyla uygulanmaktadır.

a) Kavram testleri (Concept Test)
Uygulanmakta olan Kavram testleri ile “üretilmesi ve düşünülen ürünün, kavram olarak ortaya çıkması;ürünün sunduğu özellikler ile tüketicilerin ihtiyacı ve beklentileri arasındaki uyum; kavramın nasıl algılandığı ve belli
bir boşluğu doldurup doldurmayacağının saptanması” gibi bilgiler elde edilebilmektedir.

b) Kavram ve kullanım çalışmaları (Concept & Use Studies)
Gerçekleştirilen kavram ve kullanım çalışmaları, tüketicilerin bir ürün veya hizmet ile ilgili görüşlerin, algılama biçimlerini ve kullanım sonrası tutum değişikliklerini saptamak amacıyla uygulanan araştırmalardır.

c) Ürün testleri (Product Tests)
Ürün testleri gerçekleştirilirken, tüketicilerin ürünler hakkındaki görüş ve tutumlarını belirleyebilmek amaçlanır. Tüketicilerden, markalı ve markasız verilen ürünleri kullanmaları istenir ve bu kullanım sonucundaki düşünceleri saptanır.

d) Takip çalışmaları (Tracking Studies)
SELAS’ın takip çalışmaları; Tüketicilerin tutum ve davranışlarının periodik olarak izlenmesi ve var olan yaklaşım değişimlerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilen araştırmalardır.

e) İmaj çalışmaları (Image Studies)
SELAS tarafından gerçekleştirilen imaj çalışmaları, pazarlamada temel tüketici algılamalarının tespit edilerek, ürün veya hizmetlerin, var olan veya gerçekleşecek, imajları hakkındaki görüşlerin saptanmasına yönelik araştırmalardır.

f) İsim, ambalaj testleri (Name & Package Tests)
SELAS’ın uyguladığı ürün ismi ve ambalajı ile ilgili, tüketicilerin yaklaşım, tutum ve düşüncelerinin saptanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, isim, ambalaj testleridir.

g) Fiyat Araştırmaları (Pricing Research)
Fiyat araştırmaları, ürünün fiyat değerinin ve bu fiyat değerine tüketicilerin yaklaşımlarının, ürünün fiyat elastikiyetinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmekte olan araştırmalardır.

h) Kullanım, tutum ve alışkanlık çalışmaları (Usage & Attitude, Habits & Practices Studies)
Tüketicilerin ürünleri kullanım şekillerinin, alışkanlıklarının, alışkanlıklarına olan bağlılıklarının ve ürünlere karşı tutumlarının saptanmasına yönelik uygulanan araştırmalardır.

i) Pazar takip araştırmaları (Market Tracking Studies)
SELAS’ın periyodik olarak gerçekleştirdiği ve ürün gruplarına göre ayrı ayrı uyguladığı pazar takip araştırmaları, pazarın o anki durumunu gösteren ve derinlemesine bilgilerin elde edilebileceği çalışmalardır.

j) Marka Analizi
Marka dinamiği, tüketim alışkanlıkları, ürünün pazar payı ve tüketicilerin marka alışkanlıklarının araştırılmasının yanısıra; Pazarın beklenti, ihtiyaç ve gereksinmelerinin de araştırıldığı bir çalışmadır. Marka kişiliği, marka dinamiği ve marka imajı ile ilgili saptamalarının yapıldığı marka analizi araştırmalarında;

* Marka kişiliği ile ilgili; Marka kişiliğinin teşhisi ve marka profili çalışmaları,

* Marka dinamiği ile ilgili;Marka barometresi, markanın gücü çalışmaları,

* Marka imajı ile ilgili;İmaj, inanç ve imajın kuvvetli/zayıf yönlerinin tespiti çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

SELAS Piyasa Araştırma Merkezi’nce gerçekleştirilen Reklam Araştırmaları, reklam ajansları ve reklam verenlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak; her türlü mecrada yayınlanmış veya yayınlanacak olan reklamlar için uygulanmalıdır.

a) Yayın Öncesi Reklam Testi (ORS-Off Air Research System)
SELAS’ın televizyon reklamları için uyguladığı Yayın Öncesi Reklam Testlerinde; reklamların satın almaya etkisini, tüketicilerin reklamı hatırlama ve reklamdan etkilenme düzeylerini saptamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

b) Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testi (Comprehension & Reaction Test)
Gerçekleştirilen Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testleri yayınlanmakta olan veya henüz yayınlanmamış reklamlar için yapılmaktadırlar. Aynı kategoriden en az iki reklamın karşılaştırılması şeklinde uygulanan araştırma çalışmaları sonucunda, tüketicilerin reklamlara karşı tutumları, algılama biçimleri ve reaksiyonları saptanmaktadır.

c) Pre-test, post-test
SELAS Piyasa Araştırma Merkezi’nce gerçekleştirilen ve reklam yayına girmeden önce uygulanan reklam mesajının satın alma davranışına etkisini, görsel faktörlerin, oyuncuların ve sözsel malzemelerin hedef tüketiciyi etkileme düzeyini test etmek imkanını sağlayan araştırmalar Pre-testlerdir.

Post-testler ise; Reklam yayınlandıktan sonra gerçekleştirilen ve reklamların hatırlanma oranlarını, mesajlarının algılanıp algılanmadığını, reklamların beğenilip beğenilmediğini, satın almaya yönlendirilip yönlendirmediğini, marka imajına katkısının olup olmadığını saptama imkanını sağlayan araştırmalardır.

d) Bir gün sonra Hatırlama Testleri (Day After Recall Test)
SELAS tarafından uygulanan ve reklamın yayından bir gün sonra gerçekleştirilerek, hedef kitlenin reklamı hatırlayıp hatırlamadığının test edilmesine, reklam ile ilgili ilk genel değerlendirmelerin saptanmasına yönelik yapılan araştırmalardır.

e) İzleyici Profili Araştırmaları (Viewer Profile Research)
SELAS Piyasa Araştırma Merkezi’nin İzleyici Profili Araştırmaları; belirlenmiş olan hedef kitlenin demografik, kültürel,siyasi,manevi değişkenlerini, yaşam tarzlarını ve tüketim kalıplarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

f) Promosyon
Etki Testi (Promotion Effectiveness Test) SELAS tarafından gerçekleştirilen ve promosyon çalışmalrı sonucunda tüketicilerle yapılan görüşmelerle; Denedikleri ürün hakkındaki düşünce ve tutumlarının tespit edilmesi ürünün satın alıp almayacaklarının belirlenmesi amacıyla uygulanan araştırmalar, promosyon etki testleridir.